Hậu Giang ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2017

14/03/2017

Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp, vừa qua, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Theo đó, Kế hoạch xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, đầu tư, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xác định lĩnh vực trọng tâm của Ngành tư pháp là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hồ sơ, thủ tục công chứng và đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện. Trong đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và hồ sơ, thủ tục công chứng và đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo Kế hoạch này; đánh giá chất lượng theo dõi thi hành; tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét, xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và hồ sơ, thủ tục công chứng và đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.
 
                                                                                                         Hải Yến
Các tin đã đăng ngày
Xem

 Lượt truy cập: 634410