Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
17/11/2016

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là một trong bốn biện pháp xử lý hành chính được quy định tại các Điều 89, 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Trong quá trình triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc áp dụng biện pháp này tại các văn bản như: Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25/9/2014 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công an nhân dân khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, hiện nay việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể:

Khoảng trống trong quy định về hiệu lực của luật và văn bản quy định chi tiết thi hành, doanh nghiệp phải chịu thiệt?

15/05/2014
Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 thì “Văn bản quy định chi tiết phải quy định cụ thể, không lặp lại quy định của văn bản được quy định chi tiết và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết”. Như vậy, văn bản quy định chi tiết phải có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với văn bản được quy định chi tiết. Tuy nhiên, trên thực tế sau gần sáu năm thi hành, có nhiều điểm bất cập từ quy định này, thực tế nhiều văn bản quy định chi tiết ban hành chậm hơn thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong vấn đề thi hành pháp luật. Đơn cử từ một ví dụ về luật Khoáng sản năm 2010 để có cái nhìn đầy đủ hơn về khoảng trống này của pháp luật.

Một số vấn đề bất cập trong các quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện hợp đồng bảo hiểm

25/02/2014
Hợp đồng bảo hiểm là một trong những chế định và nội dung quan trọng của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Các quy định liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm được quy định trong Bộ Luật dân sự 33/2005/QH11 năm 2005 (BLDS) và Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10, Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi số 61/2010/QH12 năm 2010 (Luật KDBH) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên thực tế, trong thời gian vừa qua các quy định liên quan đến thực hiện hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) trong các quy định của pháp luật đã bộc lộ khá nhiều bất cập, vướng mắc gây khó khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trong quá trình thực hiện, áp dụng pháp luật.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và một số yêu cầu về hoàn thiện thể chế

17/01/2014
Ngày 23/7/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) quy định về nội dung, hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong theo dõi thi hành pháp luật. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật một cách thống nhất, đồng bộ.

Các chỉ tiêu thống kê về tình hình thi hành pháp luật trong Thông tư số 08/2011/TT-BTP và một số kiến nghị hoàn thiện

16/01/2014
Việc rà soát các chỉ tiêu ở nội dung này được thực hiện dựa trên cơ sở các tiêu chí quy định tại các Điều 8, 9 và 10 Chương II Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

MEI và một số bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng Bộ chỉ tiêu quốc gia về đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật

15/01/2014
MEI (Ministerial Effectiveness Index) là chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng dựa trên sự đánh giá thường niên của hơn 400 hiệp hội đại diện cho gần 500.000 doanh nghiệp và các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế của Việt Nam.

Một số điểm mới của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

25/12/2013
Để các Bộ, ngành, địa phương có cơ sở thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 03/3/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BTP hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cho đến nay, qua hơn hai năm thực hiện, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được triển khai ở tất cả các bộ, ngành, địa phương, từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thi hành pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

05/11/2013
Theo Từ điển Tiếng Việt thì “khả thi” có nghĩa là có khả năng thực hiện được. Như vậy, văn bản QPPL có tính khả thi tức là nội dung quy định trong văn bản phải có khả năng thực hiện được trong điều kiện KT - XH hiện tại, có khả năng đi vào cuộc sống.
Các tin đã đăng ngày Xem

 Lượt truy cập: 751488