Thông tin đầu mối theo dõi thi hành pháp luật

STT Họ tên Số điện thoại Thư điện tử Đơn vị
1 Nguyễn Đặng Mai Linh 046 273 9492 linhndm@moj.gov.vn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp
2 Nguyễn Thị Ánh 046 273 9509 anhnt1@moj.gov.vn Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
3 Đào Thị Hà 046 273 9700 dtha@moj.gov.vn Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp
4 Hoàng Linh Cầm 046 237 9660 camhl@moj.gov.vn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp
5 Lý Thị Thúy Hoa 046 237 9586 hoaltt@moj.gov.vn Tổng cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp
6 Hoàng Thị Nga 046 273 9572 ngaht@moj.gov.vn Thanh tra Bộ Tư pháp
7 Hoàng Hồng Sen 046 273 9465 senhh@moj.gov.vn Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp
8 Lại Thế Anh 046 273 9527 anhlt@moj.gov.vn Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp
9 Lê Thúy Nghĩa 046 273 9405 nghialt@moj.gov.vn Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính - Bộ Tư pháp
10 Hoàng Thị Ngọc Phượng 046 273 9390 phuonghtn@moj.gov.vn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp

 Lượt truy cập: 773442